tisdag 25 juli 2017

Fantasilandet

Igår var jag på besök i ett annat land - Fantasilandet.
Där agerade jag skådespelare och det kan jag ju säga att det ska jag aldrig bli varken i nuvarande liv eller andra! Jag gick 25 m fram och tillbaka i 1,5 timme i ett par för stora skor med 10 cm klack. Jag gick - i samma skor - 20 meter och uppför höga trappsteg minst   10 gånger.  Jag har suttit i en gammaldags hård kyrkbänk oavbrutet i flera timmar men då fick jag i alla fall vila fötterna. Mitt hår var småkrulligt och jag hade illrött läppstift!
Allt detta för att jag var statist i SVTs dramaserie Vår tid är nu som visas i höst. Det är mycket väntan,  många omtagningar och massor av detaljer som ska stämma.
Först var jag röstande utanför vallokal men det var inte tidstroget för valsedelsutlämnarna stod utspridda över hela skolgården där vi spelade in. Dessutom fick jag ta en valsedel från Kommunisterna! Vi skulle gå sakta, vi skulle gå fortare, vi skulle gå till höger, vi skulle gå till vänster. Tur att jag fick mig tilldelad en "äkta man" som jag kunde stötta mig på eftersom jag hade svårt att gå i mina skor.
Därefter skulle vi statister, ett 80-tal, vara på väg in till en begravning i Vasakyrkan, grus utanför, höga trappsteg minst 10 gånger tog vi om - med mina skor! Nåväl efter en timma kom vi in i kyrkan. Där hade man blåst in rök för bättre bildkvalitet. Det gav dock inte bättre inspelningskvalitet eftersom brandlarmet gick! Sen skulle ljuset inne i kyrkan justeras flera gånger med hjälp av strålkastare utanför och diverse skärmar inuti. Statisternas hår, smink och klädsel skulle justeras stup i kvarten. Så skulle man bygga räls för kameran mellan bänkraderna, framför altaret och framför den man som spelade cello. Han spelade samma stycke minst 15 gånger. Vi såg naturligt sörjande ut efter ett par timmar.
Trots att det ger skavsår, trycksår och själsliga sår så är det roligt att se hur det går till bakom kulisserna när man skapar ett fantasiland.
Rollporträtt:


onsdag 28 juni 2017

Ingen vanlig präst


Lars T Gåreberg, kyrkoherde i Råda var ingen vanlig präst och därför blev hans begravning ingen vanlig begravning heller. Hela stora salen i Råda rum - Lars egen skapelse - var fylld av människor som ville ta avsked. Förutom familjen var det många kollegor - halva stiftets prästerskap tycktes vara där - många från företagsvärlden, politiken, representanter från de olika föreningar och nätverk där han var medlem, arbetskamrater, vänner och bekanta,  närmare 700 personer var på plats. Förutom officianten assisterade en präst från Rumänien och en f d ärkebiskop från Filippinerna där Råda har vänförsamlingar.
Mycket sång och musik från kör, solister och församling, psalmer naturligtvis men också profan musik som t ex My way. Texten i den speglar mycket av sättet som Lars levde på.
När ceremonin var över bars kistan ut till den väntande bilen och alla gick efter den genom  kyrkogården till graven. Där sjöng vi Härlig är jorden och därefter gick vi tillbaka till Råda rum där det serverades snittar och champagne, allt enligt Lars önskan, och vi utbringade en sista skål för Lars.
Lars var både kyrkoherde och direktör, han var en visionär både i tanke och handling. Ingenting var omöjligt, en del tog bara litet längre tid.
För mig personligen betydde han mycket, inte minst genom att jag var hans sekreterare några år på 80-talet. Han var den förste kyrkoherden i Sverige som hade en sekreterare. Han var också först bland Sveriges församlingar med att introducera datorn i församlingsarbetet. Vi var så tidiga med det att vi  t o m hade studiebesök från Skatteverket.
Svårt att förstå att han är borta men han lever kvar genom många fina minnen. Vila i frid Lars.

måndag 12 juni 2017

Värdmödraskap

Barbro Westerholm och Hans Linde debatterade värdmödraskap,  även kallat surrogatmödraskap. Ordet surrogat har en klang av något som är en ersättning för något annat och är sämre. Därför är värdmödraskap ett bättre ord. Företeelsen är inte tillåten i Sverige men i flera andra länder. Liberalerna är för ett altruistiskt värdmödraskap, dvs inga pengar får vara inblandade.
Det finns redan över 10 barn i Sverige som tillkommit på detta sätt och det behövs ett mycket bättre skydd juridiskt för dessa och kommande barn. Den senaste utredningen satte juridiken helt åt sidan, det måste åtgärdas. Det behövs också empiri.
I riksdagen är L, M och troligen C för, KD och V är emot, MP och S är tveksamma. Motargumentet är att barn inte är en handelsvara. Man kan jämföra med organdonation.
Det behövs ett mycket tydligt regelverk både ur etisk och juridisk synpunkt.
Jag kan se att det finns många etiska överväganden att göra; om och när värdmodern ska kunna ångra sig - vem ska bestämma en ev abort - ska de tilltänkta föräldrarna få ångra sig och när i så fall?
Det kan skapa ett livslångt trauma hos barnet och ur barnperspektivet behöver barnen skyddas.
Här borde barnorganisationer som Rädda Barnen och BRIS engageras.
Alltid intressant att lära sig nya ämnesområden, i synnerhet av så kunniga debattörer.måndag 5 juni 2017

25%


Så är skrev jag i Tidningen NU:s senaste nummer:

Som liberal vill jag ju ha ett samhälle där varje människa kan utveckla sin potential och bidra till samhällets utveckling och det jobbar vi för i alla instanser och för nästan alla grupper. Men en grupp är satt på undantag – de årsrika, de som inte har för vana att protestera.

Det är få som lyssnar på den som är pensionär och är det några som vet vad som behövs så är det just denna grupp, de har haft många år på sig att utröna det.

Vilka är det då som kan skapa förutsättningar för att alla ska bli sedda?

Jo, besluten fattas ju på riksdagsnivå, på regionnivå och på kommunnivå.
Och där hittar vi då förstås massor av människor som är 65+? Inte då! I riksdagen är f n ca 2,5% över 65 år men en fjärdedel av befolkningen är 65+. Det är inte representativt! Och det ser ungefär likadant ut i region och kommun.

Vi har inte längre ett samhälle där man är förbrukad när man är 65+, man är inte längre tärande man kan vara närande om man får rätt förutsättningar. Vi som är över 65 har ju alla varit 30, 40 och 50 år och kan bidra med värdefull kunskap om vad som behövs i olika livssituationer, inte bara vår egen. Arbetet med en FN-konvention för äldres rättigheter har för övrigt redan påbörjats och det är på tiden.

För att ta tillvara de årsrikas frågor behöver vi få fler 65+ i beslutande församlingar och då måste fler anmäla sitt intresse för att stå på listorna till dessa församlingar.
Snart är det dags, nomineringskommittéerna har börjat arbeta.
Så kom igen nu, ni som är 65+, nominera er själva eller någon annan årsrik inför valet nästa år.
Vi ses på nomineringsmötena i höst!torsdag 25 maj 2017

Rapport från SDN

Tisdagens SDN-möte hade en ovanligt kort agenda och behandlade bl a följande:

1) Granskningsplan för 2017. Stadsrevisionen ska fortlöpande granska nämndens verksamhet ur ekonomisk synpunkt, om räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen är tillräcklig. Planen antecknades.
2) Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. En boende i stadsdelen överklagar nämndens antagna prioriteringsordning vid antagning till grundskolan årskurs 1-9. Nämnden fick ärendet dagen före nämndsammanträdet(!) och Alliansen begärde först bordläggning men nämnden röstade för att ärendet skulle avgöras under mötet. Alliansen avstod då från att delta i beslutet med hänsyn till att tiden var alldeles för kort för ett så komplicerat ärende. Alliansen lämnade en protokollsanteckning att bifogas beslutet och där vi också påpekar att vi välkomnar en laglighetsprövning.
3) M och L lämnade ett yrkande angående tillgänglighet i de lokaler där sammanträden hålls t ex för personer med hörselnedsättning, vilket nämnden tillstyrkte.
4) Nämnden yttrade sig positivt över ett förslag från L, M och KD att inrätta en kretsloppspark i södra Göteborg.
5) Själv ifrågasatte jag varför en 96-årig dam inte fått återkoppling från förvaltningen på sin fråga angående trygghetsboende. Det visade sig vara bristande kommunikation mellan medborgarkontoret och sektorn.
6) Jag hade fler frågor denna kväll och nästa rörde vikariesituationen i hemtjänsten och äldreboenden nu inför sommaren. Sektorschefen hade uppfattningen att den var god utom när det gäller hemsjukvården där man fortsätter att arbeta med frågan.
7) Min nästa fråga rörde var i processen nämndens yrkande i höstas om ett nytt äldreboende i stadsdelen ligger. Besvarades med att besked kommer på nästa sammanträde.
8) Förvaltningschefen rapporterade bl a om att det inte funnits någon gemensam inköpsorganisation inom IFO/Funktionshinder vilket resulterat i ett orimligt stort antal leverantörer. Detta är nu under arbete och en gemensam organisation håller på att bildas vilket också kommunallagen kräver.


lördag 13 maj 2017

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorg

I veckan var jag på en föredragning med Susanne Rolfner Suvanto som är huvudansvarig för denna utredning SOU2017:21. Den verkade vara väldigt väl genomarbetad och där alla berörda parter har fått komma till tals – även de äldre. Innehåller en del självklarheter men det är ju bra att det kommer på pränt så det finns nåt att hänvisa till. Den finns på webben och omfattar i tryckt skick ca 1000 sidor. Den är nu överlämnad till ministern och skall därefter ut på remiss.

Utredningen behandlar bl a

- Människosyn, existentiell hälsa och förhållningssätt
- vad är kvalitet
- vem är den äldre
- så bor äldre personer
- kroppens grundläggande behov
- att bibehålla ett socialt sammanhang
- född i annat land
- hbtq i äldreomsorgen
- anhörigas roll

- Personalen
- kompetens, tillgång
- legitimering av undersköterskor
- lärande i vuxen ålder
- ökad utbildning i geriatrik och gerontologi

- Hälsofrämjande och förebyggande insatser

- Välfärdsteknik

- Boende
- ordinärt
- trygghetsboende och seniorboende
- bostadstillägg

Mycket fakta presenterades med ett personligt framförande och två timmar försvann i ett nafs.

Nu ser jag fram emot att ”grotta ner mig” i de olika avsnitten.

fredag 28 april 2017

HBTQ-frågor i nämnden

Vikarierade idag som presidieledamot när AFHs presidium var kallat till HBTQ-rådet i kommunen.
Rådet var tillfreds med det arbete som nämnden bedriver men som de - och vi själva påpekade, det finns mer att göra. Framför allt kan samarbetet mellan nämnderna öka.
Exempel på arbete som bedrivs i AFH:
HBTQ-certifiering för samtliga mötesplatser inom fritidsverksamheten och ett äldreboende. Det är RFSLs certifiering och alla anställda genomgår utbildning under 6 månader. Verksamheter inom äldreomsorgen och boende inom psykiatri ska fokusera på hbtq-kompetens.
I anslutning till West Pride pågår bl a föreningsdag i Positivparken för att uppmärksamma att föreningslivet ska vara öppet och tryggt för alla. Träffpunkter för äldre och Anhörigcentrum har äldre hbtq-personers berättelser i fokus.
Alla inom myndighet en och utförare inom IFO-FH har fått utbildning i normkritik.
16 förskolor och 6 skolor har fått handledning utifrån ett normkritiskt perspektiv. Till exempel har man köpt in böcker och sagor som lyfter fram människors mångfald och byter ut han och hon mot hen i ramsor och sånger.
Personligen är jag mycket nöjd med att arbetet börjar med de minsta barnen och går vidare till de äldre. Äldre har ofta framlevt hela sitt liv i förnekelse, nu kan de i alla fall få ett värdigt bemötande och vara sig själva.
Arbetet med hbtq-frågor ligger ju inom Mänskliga rättigheter och ett Jämställt Göteborg. Detta ska säkerställas bl a genom utbildning och att det nu finns en handlingsplan som antogs av Göteborgs stad i januari 2017.