fredag 30 mars 2018

Uppmärksammat!

Det kom ett epostbrev till Nyfikengrå:
"Jag prenumererar på nyhetsbrevet och tycker det är bra.
Jag skulle vilja att ni skrev om den dåliga representationen av seniorer i riksdagen. Det är inte ens tre procent av 349 ledamöter som har fyllt  65 år och det är inte representativt för Sveriges befolkning. 65-plussarna utgör en fjärdedel av Sveriges befolkningen i höstens val och fler blir det. Vi behöver fler seniorer som driver seniorers frågor i alla beslutande församlingar men främst i riksdagen."
Den som skriver heter Berit Krantz och är själv aktiv politiker. Hon är 74 år och kandiderar till höstens val på Liberalernas riksdagslista i Göteborg.
Lycka till, säger vi till Berit och ni andra 60-plussare som ställer upp och kandiderar. Många är ni inte, och ert syfte är gott. Därför behövs all uppmärksamhet som går att få för att ni ska lyckas lyfta seniorernas frågor i riksdag, kommuner och landsting.

torsdag 22 mars 2018

Mycket är bra och mycket kan bli bättre

Heldagskonferens med nämnden AFH var en givande dag.
Vi fick en fördjupad analys av stadsdelens olika verksamheter. Det sker i små grupper vilket ger bättre tid för frågor. AFH har ett mycket bra utgångsläge men står inför stora utmaningar. Den största förändringen är att och förskola skolan förs över till egna nämnden 1 juli 2018 och hur det slår får vi se. En annan stor utmaning är bristen på personal inom alla sektorer utom möjligen Kultur och Fritid.
Här kommer utdrag ur de olika sektorernas verksamheter:
Kultur och Fritid med Intern service
I Nya Hovås startar i april en försöksverksamhet för biblioteksservice, dvs att man kan lämna in lånade böcker och hämta dem man beställt på nätet. Biblioteket vid Askims torg har stängt för renovering.
Sjukfrånvaron är mycket lägre än i andra sektorer. I sektorn ingår också Måltidsservice som förra året serverade 1.540.00(!) luncher till skolor och i äldreomsorgen.

Äldreomsorgen
90% är nöjda med hemtjänsten och 97% är nöjda med bemötandet. Guldstjärna!
Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Inga Lex Sara eller Lex Maria som gått emot förvaltningen.
Sektorn utförde 351.305 hemtjänsttimmar hos 1477 personer. Utmaningen är att få kompetent personal. Vi utvecklar nya arbetssätt och använder välfärdsteknologi.
På min fråga om var i processen mitt yrkande om ett nytt äldreboende fanns fick jag veta att ett nytt kommer att byggas i Sisjön och vara klart 2021. En ny detaljplan för Radiomotet planeras till 2021 och ett äldreboende finns med.

IFO Funktionshinder med Hälso- och sjukvård
Vi har fått ner antal dagar för barnavårdsutredningar som tidigare legat högt. Sjukfrånvaron är fortsatt hög men sjunkande. När det gäller kompetensen hos personalen har vi 98% som har socionomexamen. Försörjningsstödet har minskat.
Hälso- och sjukvården i AFH inkl ASIH är ett oerhört krävande arbete. Personalen har ansvar för 1450 patienter, 585 på särskilt boende och 300 på BmSS och DV.
Man behandlar patienter i alla åldrar, från småbarn till äldre och man behandlar alla tänkbara diagnoser och tillstånd, t ex dör 15 personer varje natt. Det krävs oerhört stor kompetens av personalen som f n är ca 140 st. Sektorn har eskalerande rekryteringsproblem. Man önskar sig intensivt en samarbetsperson till VG-regionen, typ pensionerad läkare.

Utbildning
Sjukfrånvaron har ökat något. Vi har behovstäckning i förskolan till 100%. En undersökning visade att de flesta elever i åk 5 upplevde att det fanns någon vuxen att prata med vid behov. Det man måste arbeta mer med är att i åk 6 är 66% av eleverna godkända i alla ämnen vilket är en försämring från förra året. Också här söker man behöriga lärare.
Förskolan och grundskolan blir egna nämnder från 1 juli 2018.

Efter redovisningen hade vi möte med revisorerna som var nöjda med vårt arbete efter förra revisionen. Dock fanns det brister i brandskyddet på äldreboenden. Det saknas utrymningsplaner, utbildning och övningar. Det ska vara åtgärdat till 21/6 i år.

fredag 16 mars 2018

Analysmöte mars

1) Fastighetskontoret presenterade kort nya Bosättningslagen som gäller från 2016. Alla kommuner har nu ett ansvar för att ta e mot nyanlända. För Göteborgs del innebär det 697 personer och nedbrutet på stadsdelarna blir det 50-70 personer per månad för AFH.
Det finns tre sorters temporära boenden
* mellanboenden, där man bor 2-6 månader
* genomgångslägenheter, där man bor upp till 4 år
* beredskapsboende för akuta behov, i skolor och liknande.
Det senast tillkomna är genomgångslägenheter i Askim. De tre husen består av 57 lägenheter avsedda för ensamstående och barnfamiljer.

2) Hemtjänsten har fått ett nytt digitalt verktyg som ger en mer exakt mätning av tiden personalen tillbringat hos den enskilde. Verktyget finns i telefonen och man läser av en QR-kod när man kommer och läser av den när man går. Det ger en exakt tid som ska debiteras den enskilde och ger samtidigt en uppfattning om förflyttningstiden mellan brukarna.
Hemtjänsten största bekymmer är att få tag på personal, både utbildade och mindre erfarna.

3) Vi fick en patientsäkerhetsberättelse för 2017.
En enkät visade ett bra resultat men som alltid när man har med människor att göra finns det förbättringspotential. Huvudsaken är att det finns system för hur man ska arbeta och att man arbetar efter dem så långt det är möjligt.
De allra vanligaste avvikelserna är att någon faller, därefter är det missade läkemedel.
I Patientsäkerhetsberättelsen ingår också ASIH = Avanerad sjukvård i hemmet. Väster får ett mycket högt resultat både i Svenska Palliativregistret , nationellt alltså, liksom hos patienter och närstående.

lördag 10 februari 2018

Hur gick det 2017?

Det var vad vi skulle få reda på under nämndmötet i veckan. Och vi kan konstatera att ekonomin - som allting baseras på - är god och vi har bra kvalitet och god måluppfyllelse i våra verksamheter. Men vi har ju också utmaningar

* det är brist på bostäder - både vanliga bostäder, trygghetsbostäder och BmSS-bostäder
* digitalisering och välfärdsteknologi innebär både möjligheter och ökade kompetenskrav
* svårt att rekrytera utbildad personal och personalen har stor rörlighet
* långtidssjukskrivningarna är ett bekymmer som förvaltningen arbetar hårt för att minska.

Varje år delar nämnden ut pengar till olika föreningar. Det kan handla om bordtennis, ridklubb, fotboll eller pensionärsverksamhet. Jag har varje år protesterat mot att ge bidrag till de föreningar som lär ut kampsporter. Jag tycker det är bra att ungdomars intressen tillvaratas i organiserad form men i riktlinjerna står det att föreningarna ska "verka för ett avståndstagande från våld" och om inte höga sparkar mot huvudet är våld så har jag missuppfattat hela saken. Jag lyfter frågan varje år för att förvaltningen ska ha det i åtanke inför kommande år.

Vi gav ett uppdrag till Lokalsekretariatet att projektera en ny förskola. Till detta fogade Alliansen ett tilläggsyrkande om att man borde se bredare och att bygga t ex ett äldreboende ovanpå förskolan.
Nämnden lämnade också två st Begäran om förstudie för BmSS-byggen.

Jag ställde återigen frågan om var förstudien om ett äldreboende i stadsdelen fanns någonstans i processen. Det var mer än 1,5 år sen vi lämnade in den begäran.

Fullständigt protokoll finns så småningom på nämndens hemsida.

fredag 2 februari 2018

Analyserat....

....har väl inte nämnden gjort men väl tjänstemännen som i veckan informerade oss om vad de kommit fram till.
Först handlade det om ungdomars (i nionde klass  och andra året på gymnasiet) drogvanor. Användning av alkohol och tobak har sjunkit men droganvändningen ligger på samma nivå som tidigare. Den vanligaste drogen är cannabis. Dagens cannabis är mycket starkare än det som fanns för 10-15 år sen. Idag har man dessutom kunnat konstatera att det förstör hjärnceller som inte återbildas. Detta till trots finns det en föreställning att det inte är så farligt men det är en missuppfattning. Denna missuppfattning kan bero på att växten används för en mängd olika områden som t ex tillverkning av rep, medicin, textilier och annat. Cannabis, - i olika beredningsformer som t ex hampa, hasch, marijuana - och av olika delar av växten, är starkt vanebildande och ger upphov till många olika skador på organen, framför allt hos en ung person som inte växt färdigt ännu. I Göteborg finns ett gymnasium där 47% av eleverna provat cannabis någon gång!
Det är inte bara droger man provat i Göteborgs gymnasieskolor. På en gymnasieskola hade 77% av eleverna intensivdruckit alkohol (som ju också är en drog) under den senaste månaden. Intensivdricka innebär att man druckit sig berusad. Tillsammans med Polisen har har AFH och Västra Göteborg lanserat ett medborgarlöfte - Att märkbart minska droganvändningen i det offentliga rummet. Detta ska göras genom information till föräldrar och elever om narkotikaproblem samt genom trygghetsvandringar.
Hela rapporten - och medborgarlöftet - finns att läsa på Göteborgs kommuns hemsida.

Vi fick också information om LOV - Lagen om valfrihet - i daglig verksamhet som kommunstyrelsen ska fatta beslut om  i början av maj. Nämnden är remissinstans.

Stadsdelsdirektören lämnade en kort information om hur arbetet med de "nya" nämnderna fortlöper efter att utbildning lyfts ut ur stadsdelarna och bildar egna nämnder. Det återstår mycket arbete men klart är att för AFH tillkommer en sektor "Samhälle och kultur". Förändringar kommer att ske inom stabsfunktioner, HR och ekonomi. En gemensam kommunikationsavdelning för AFH och Västra Göteborg är ett exempel på en sådan förändring. Mer information kommer.

söndag 24 december 2017

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR JAG ALLA MINA LÄSARE!