söndag 24 december 2017

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR JAG ALLA MINA LÄSARE!

fredag 15 december 2017

Har du ramlat?

Seminarium med Yngve Gustafson, professor i geriatrik som skulle tala om fallprevention. Det var en  mycket intressant föreläsning och litet skrämmande samtidigt.Varför faller äldre? Jo det beror på läkemedel så i förlängningen är det läkarna som utsätter patienter för detta! Man ordineras felaktigt läkemedel, läkemedel i fel dosering eller ett läkemedel som interagerar på ett negativt sätt med andra läkemedel som patienten har. Tvåtusen dör av fall varje år - detta kostar tjugofem miljarder per år!! 70.000 bryter handleden, 18.000 får höftskador, 10.000 bryter överarmen och lika många får hjärnblödning. Detta går att halvera mycket enkelt genom att använda det statliga apotekets databas EES = elektroniskt expertstöd. Alla kan gå till ett sådant apotek och ta med sin lista över läkemedel och be apotekaren köra den så får man strax ut information om vilka läkemedel som motverkar varandra, har fel dosering eller är olämpliga. Det borde läkarna också göra!
De flesta läkare skriver ut en för hög dosering eftersom FASS är gjord för att användas för män, i 30-årsåldern och som väger ca 80 kg. Man tar inte hänsyn till att kvinnor är mindre överhuvud taget och äldre kvinnor i synnerhet. Dessutom är det vedertaget att kvinnor behandlas för sina symptom medan mäns symptom utreds! Diskriminering!
Vid hög ålder har kroppens vitala organ bara hälften av sin kapacitet kvar, vilket gör att man måste ge mindre doser plus att man som äldre är känsligare för läkemedel som påverkar signalsubstanser.
Det låter otroligt men de flesta fallolyckorna inträffar på äldreboenden och sjukhus! I VGR ramlar man mest på sjukhusen! 30-40 % av dem som kommer till sjukhuset med höftskador kommer från särskilt boende och 100% av dem har ökat näringsbehov. 80% av dem som kommer in på detta sätt har varit fysiskt inaktiva.
Några generella råd - ge inte morfin eller sömnmedel till äldre, ta inte tabletter i brusform, kolla saltbalansen hos patienten, var försiktig med kortison och fr a se till att nattfastan blir så kort som möjligt, fördela måltiderna över dygnet. D-vitamin är också mycket viktigt och det är svårt att få via solen under vinterhalvåret. Infektioner i munnen är ett annat problem som inte beaktas.
Om man snarkar och vaknar och behöver gå upp en eller flera gånger på natten för att kissa och det kommer rikliga mängder ska man be doktorn skriva remiss till en sömnapné-utredning.
Det märkliga är att läkarna inte förstår/bryr sig om denna skillnad! Läkarutbildningen innehåller mycket litet om geriatrik, bara ett par dagar under en femårig läkarutbildning! Och vi blir fler och fler äldre som blir att äldre! Ifrågasätt vad du får för medicin när du är hos doktorn och tala om vad du har sen tidigare, gå sen till apoteket och kör recepten genom databasen EES. Lycka till med ett friskare liv!

Sista kvällen med gänget (för i år)

Sista nämndmålet för året brukar vara ett ganska kort sådant, så också i år. Några beslut hann vi dock med.
Vi fastställde att intreprenadverksamheterna på våra tre boenden ska fortsätta till 2020-12-31.
Vi gav förvaltningen i uppdrag att pröva obemannad biblioteksservice i Nya Hovås under 2018.
Jag själv redogjorde för seminariet med Yngve Gustafson som jag återkommer till senare.
Därefter önskade vi och ordförande varandra en god jul och åt en enkel men mycket välsmakande jultallrik.


torsdag 7 december 2017

Analysmöte i nämnden

Idag har vi haft ett fördjupningsmöte i nämnden.
Första punkten handlade om kvaliteten i IFO-FH. Förvaltningen hade kommit fram till efter olika enkäter och eget arbete att tillgängligheten och delaktigheten måste öka. Bemötandet måste bli bättre!
IFO-FH listar sina tre största riskområden:
Personalförsörjning, personal med rätt kompetens saknas
Bostadsbristen
För mycket administration och för litet tid med brukarna. Inom barn- och ungaområdet var det endast 2% av den arbetade tiden som användes för direkta möten med brukarna!
Att få personal med rätt kompetens är svårt för nämnden att åtgärda.
Bostadsbristen kan vi inte heller påverka direkt i nämnden.
Men bemötandet ligger ju på cheferna i förvaltningsområdet att förbättra liksom att förbättra rutinerna för administrationen. Att bara ägna 2% åt brukarna är rent ut sagt skamligt fr a när det gäller barn och unga.

Nästa område var Utbildning. Där har man lika svårt att få tag i kompetent personal.
Dock har man sett en liten men ändå minskning av barn i grupperna i förskolan vilket är positivt.

AFH har 800 feriejobb t ex på äldreboenden för att vara som en extra resurs.
En ny utbildning har också startats - serviceassistenter som jobbar på äldreboenden. De har 1 års utbildning och vi hoppas på att de ska vilja fortsätta utbilda sig till vårdbiträden och kanske undersköterska. De största bristyrkena är omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och förskollärare.

Vi har också drivit ett projekt Ung helg som syftar till att ge gymnasieungdomar 16-19 år chansen att praktikjobba på en arbetsplats i stadsdelen. Det kan gälla gruppbostad, äldreboenden, hemtjänst, storkök eller simhall. Man jobbar ett par helger i månaden och tjänar litet extra pengar plus att man får en inblick i arbetslivet och får referenser och inte minst har man märkt att betygen går upp. Det har blivit väldigt populärt och våra 30 platser räcker inte riktigt till. Vi hoppas att detta projekt får fortsätta och att det sprider sig till andra stadsdelar.

Därefter fick vi en dragning ur den nya kommunallagen som börjar gälla 1 januari 2018. En stor nyhet var att det ska implementeras en Anslagstavla på webben, dvs Göteborgs kommuns förstasida. Där ska anslås allt tidigare anslogs på fysiska anslagstavlor. Det har betydelse för när överklagandetiden startar och slutar. Det mest anmärkningsvärda var att man inte hade tagit fram någon plan eller back-up om det skulle ske ett stort strömavbrott/hackerintrång som då kunde förorsaka att mängder av dokument och beslut helt enkelt försvinner. Vi måste nog gräva vidare i detta. En fråga för Intraservice.

tisdag 5 december 2017

Utflykt till en annan verklighet

Härom dagen besökte jag en stadsdel i Göteborg som jag aldrig varit i tidigare nämligen Angered. Jag tog 8:ans spårvagn från sydväst och åkte till Angereds centrum. Själva resan var också annorlunda, vi passerade en bygd som jag inte sett tidigare. Mitt mål med resan var Angereds närsjukhus, ett dagsjukhus där Liberala seniorer skulle få en genomgång av verksamheten av Helena Holmberg. Planerna på ett närsjukhus började runt 2006 och Liberalerna var drivande tillsammans med Socialdemokraterna. M och KD var emot till stor förvåning eftersom behovet var så uppenbart. Stor inflyttning med större sjuklighet och lägre medellivslängd förutom att tillgängligheten till primärvård var dålig.
Patientunderlaget ställer andra krav än i andra delar av Göteborg. Här finns många med helt andra kostvanor, helt annan kultur och annan slags sjuklighet, t ex dör 40% fler i hjärt-kärlsjukdomar här än i riket. Det krävs många tolkar för olika språk och som också behärskar läkarspråket.
Innan man började bygga frågade man invånarna hur de ville ha sjukhuset och det låg till grund för utformningen och att man nu har ett "andligt rum", lekrum för barnen och stora mottagningsrum eftersom det inte bara är den som är sjuk som kommer dit utan hela eller delar av familjen också. Sjukhuset invigdes 2015. Det är väldigt tillfredsställande att så många liberala krafter har varit delaktiga i så hög grad, Kerstin Keen som drev projektet från början, Lars Nordin som ritade och numera Helena Holmberg som är ordförande i styrelsen.
Det finns många specialiteter t ex medicinska, operativa, barn- och ungdom och forskning och utveckling och man arbetar tillsammans i team och sätter patienten i centrum. Marie Gardtman, överläkare berättade om den kliniska verksamheten, ibland är den väldigt basal. Det kan komma en gravid kvinna som vet att hon bär ett barn i magen men hon har ingen aning om hur det kommit dit!!
Man har också börjat använda digitaliseringen mycket mer genom att koppla upp patienten från hemmet vilket har visat sig vara en stor framgångsfaktor än så länge i projektform. Läkaren på sjukhuset avläser digitalt patientens värden och är då förberedd när han/hon talar med patienten via  skärmen. Det sparar tid, patienten slipper förflytta sig och kan få råd genast.

Vi lärde oss också att det man söker mest för är depression, ångest och ensamhet och det gäller inte bara i Angered utan i vården i stort. Det kan yttra sig som fysiska förnimmelser som t ex smärta.

Det går bra för alla att söka vård här genom t ex en egenremiss och väntetiderna är korta.
Sjukhuset har väckt stort intresse och har många studiebesök så man kan ju hoppas på flera sådana sjukhus. En mycket trevlig och lärorik utflykt.

torsdag 30 november 2017

Nämndmötet i november

Vi konstaterade att ekonomin är stabil och det är bra för den ligger ju till grund för allt vi gör i stadsdelen.
Vi fick Uppföljningsrapport 3 som hade fördjupat sig i Äldreomsorgen. Anmärkningsvärt är att sjukfrånvaron är högst av alla sektorer och det gäller både den långa och den korta och den har dessutom ökat de tre senaste åren. Sektorn har ansökt om medel från NAV (nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning) som ska användas så att de korta sjukskrivningarna inte blir långa. Orsakerna till sjukskrivningarna är flera, inte bara arbetsrelaterade utan också ett stressande privatliv. Men vi har bra kvalitet vilket brukarenkäten visar så det har inte drabbat våra brukare.
Rekryteringen är ett stort problem meddelade stadsdelsdirektören.
Stadsrevisionen var inte nöjd med det förebyggande arbete mot kränkande behandling och jag frågade om insatserna har förändrats med tanke på #metoo-upproret. Svaret blev att förvaltningen arbetar med tydligare rutiner för anmälan, utredning och åtgärder och dessa börjar gälla hösten 2017. Jag påpekade vikten av att tal om detta redan i förskolan. Så förhoppningsvis blir inte bara stadsrevisionen nöjd utan också vi.
Ett annat ärende från stadsledningskontoret och behandlade översyn av taxor för hemtjänsten. Beslutet ligger inte i nämnden utan i kommunfullmäktige så vi kan bara lämna synpunkter
Taxorna för hemtjänsten har legat lägst i Göteborg jämfört med övriga landet och behöver höjas. Ett förslag var att höja från 101 kr till 141 kr och det kan upplevas som en stor höjning av många. Det kan också göra att fler väljer att använda RUT-tjänster. Det fanns ett annat förslag som ville höja till drygt 300 men eftersom inte pengarna är öronmärkta avvisade Alliansen detta.
När det gäller taxorna för larm behöver man höja månadsavgiften med inte utryckningskostnaden. Många bor kvar hemma för att det inte finns plats på äldreboende och man ska inte behöva avstå från att larma pga kostnaden.
Larmen missbrukas men det kan avhjälpas med en brukartelefon där man slipper vänta länge och kommer direkt dit man ska utan vidarekopplingar.
Beträffande maten tycker vi det ska bli möjligt att avstå någon/några måltider men jag påpekade att då får man kolla noga så att ingen blir undernärd.
Vi godkände också yttrandet över detaljplanen för bostäder på Vågnedalsvägen. Bostäder behövs ju men Alliansen lade ett tilläggsyrkande där vi vill se en breddning av väg 158 som redan nu är hårt belastad.
Vi godkände yttrandet över detaljplanen för hospice och bostäder för 60+ i Hovås.
Vi godkände också en begäran om förstudie för att bygga BmSS (bostad med särskild service) i Billdal.
Askims bibliotek är i stort behov av upprustning och det godkände vi också plus att vi fick redovisning av uppdraget att utreda etablering av biblioteksservice i Nya Hovås.