måndag 12 juni 2017

Värdmödraskap

Barbro Westerholm och Hans Linde debatterade värdmödraskap,  även kallat surrogatmödraskap. Ordet surrogat har en klang av något som är en ersättning för något annat och är sämre. Därför är värdmödraskap ett bättre ord. Företeelsen är inte tillåten i Sverige men i flera andra länder. Liberalerna är för ett altruistiskt värdmödraskap, dvs inga pengar får vara inblandade.
Det finns redan över 10 barn i Sverige som tillkommit på detta sätt och det behövs ett mycket bättre skydd juridiskt för dessa och kommande barn. Den senaste utredningen satte juridiken helt åt sidan, det måste åtgärdas. Det behövs också empiri.
I riksdagen är L, M och troligen C för, KD och V är emot, MP och S är tveksamma. Motargumentet är att barn inte är en handelsvara. Man kan jämföra med organdonation.
Det behövs ett mycket tydligt regelverk både ur etisk och juridisk synpunkt.
Jag kan se att det finns många etiska överväganden att göra; om och när värdmodern ska kunna ångra sig - vem ska bestämma en ev abort - ska de tilltänkta föräldrarna få ångra sig och när i så fall?
Det kan skapa ett livslångt trauma hos barnet och ur barnperspektivet behöver barnen skyddas.
Här borde barnorganisationer som Rädda Barnen och BRIS engageras.
Alltid intressant att lära sig nya ämnesområden, i synnerhet av så kunniga debattörer.måndag 5 juni 2017

25%


Så är skrev jag i Tidningen NU:s senaste nummer:

Som liberal vill jag ju ha ett samhälle där varje människa kan utveckla sin potential och bidra till samhällets utveckling och det jobbar vi för i alla instanser och för nästan alla grupper. Men en grupp är satt på undantag – de årsrika, de som inte har för vana att protestera.

Det är få som lyssnar på den som är pensionär och är det några som vet vad som behövs så är det just denna grupp, de har haft många år på sig att utröna det.

Vilka är det då som kan skapa förutsättningar för att alla ska bli sedda?

Jo, besluten fattas ju på riksdagsnivå, på regionnivå och på kommunnivå.
Och där hittar vi då förstås massor av människor som är 65+? Inte då! I riksdagen är f n ca 2,5% över 65 år men en fjärdedel av befolkningen är 65+. Det är inte representativt! Och det ser ungefär likadant ut i region och kommun.

Vi har inte längre ett samhälle där man är förbrukad när man är 65+, man är inte längre tärande man kan vara närande om man får rätt förutsättningar. Vi som är över 65 har ju alla varit 30, 40 och 50 år och kan bidra med värdefull kunskap om vad som behövs i olika livssituationer, inte bara vår egen. Arbetet med en FN-konvention för äldres rättigheter har för övrigt redan påbörjats och det är på tiden.

För att ta tillvara de årsrikas frågor behöver vi få fler 65+ i beslutande församlingar och då måste fler anmäla sitt intresse för att stå på listorna till dessa församlingar.
Snart är det dags, nomineringskommittéerna har börjat arbeta.
Så kom igen nu, ni som är 65+, nominera er själva eller någon annan årsrik inför valet nästa år.
Vi ses på nomineringsmötena i höst!torsdag 25 maj 2017

Rapport från SDN

Tisdagens SDN-möte hade en ovanligt kort agenda och behandlade bl a följande:

1) Granskningsplan för 2017. Stadsrevisionen ska fortlöpande granska nämndens verksamhet ur ekonomisk synpunkt, om räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen är tillräcklig. Planen antecknades.
2) Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. En boende i stadsdelen överklagar nämndens antagna prioriteringsordning vid antagning till grundskolan årskurs 1-9. Nämnden fick ärendet dagen före nämndsammanträdet(!) och Alliansen begärde först bordläggning men nämnden röstade för att ärendet skulle avgöras under mötet. Alliansen avstod då från att delta i beslutet med hänsyn till att tiden var alldeles för kort för ett så komplicerat ärende. Alliansen lämnade en protokollsanteckning att bifogas beslutet och där vi också påpekar att vi välkomnar en laglighetsprövning.
3) M och L lämnade ett yrkande angående tillgänglighet i de lokaler där sammanträden hålls t ex för personer med hörselnedsättning, vilket nämnden tillstyrkte.
4) Nämnden yttrade sig positivt över ett förslag från L, M och KD att inrätta en kretsloppspark i södra Göteborg.
5) Själv ifrågasatte jag varför en 96-årig dam inte fått återkoppling från förvaltningen på sin fråga angående trygghetsboende. Det visade sig vara bristande kommunikation mellan medborgarkontoret och sektorn.
6) Jag hade fler frågor denna kväll och nästa rörde vikariesituationen i hemtjänsten och äldreboenden nu inför sommaren. Sektorschefen hade uppfattningen att den var god utom när det gäller hemsjukvården där man fortsätter att arbeta med frågan.
7) Min nästa fråga rörde var i processen nämndens yrkande i höstas om ett nytt äldreboende i stadsdelen ligger. Besvarades med att besked kommer på nästa sammanträde.
8) Förvaltningschefen rapporterade bl a om att det inte funnits någon gemensam inköpsorganisation inom IFO/Funktionshinder vilket resulterat i ett orimligt stort antal leverantörer. Detta är nu under arbete och en gemensam organisation håller på att bildas vilket också kommunallagen kräver.


lördag 13 maj 2017

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorg

I veckan var jag på en föredragning med Susanne Rolfner Suvanto som är huvudansvarig för denna utredning SOU2017:21. Den verkade vara väldigt väl genomarbetad och där alla berörda parter har fått komma till tals – även de äldre. Innehåller en del självklarheter men det är ju bra att det kommer på pränt så det finns nåt att hänvisa till. Den finns på webben och omfattar i tryckt skick ca 1000 sidor. Den är nu överlämnad till ministern och skall därefter ut på remiss.

Utredningen behandlar bl a

- Människosyn, existentiell hälsa och förhållningssätt
- vad är kvalitet
- vem är den äldre
- så bor äldre personer
- kroppens grundläggande behov
- att bibehålla ett socialt sammanhang
- född i annat land
- hbtq i äldreomsorgen
- anhörigas roll

- Personalen
- kompetens, tillgång
- legitimering av undersköterskor
- lärande i vuxen ålder
- ökad utbildning i geriatrik och gerontologi

- Hälsofrämjande och förebyggande insatser

- Välfärdsteknik

- Boende
- ordinärt
- trygghetsboende och seniorboende
- bostadstillägg

Mycket fakta presenterades med ett personligt framförande och två timmar försvann i ett nafs.

Nu ser jag fram emot att ”grotta ner mig” i de olika avsnitten.

fredag 28 april 2017

HBTQ-frågor i nämnden

Vikarierade idag som presidieledamot när AFHs presidium var kallat till HBTQ-rådet i kommunen.
Rådet var tillfreds med det arbete som nämnden bedriver men som de - och vi själva påpekade, det finns mer att göra. Framför allt kan samarbetet mellan nämnderna öka.
Exempel på arbete som bedrivs i AFH:
HBTQ-certifiering för samtliga mötesplatser inom fritidsverksamheten och ett äldreboende. Det är RFSLs certifiering och alla anställda genomgår utbildning under 6 månader. Verksamheter inom äldreomsorgen och boende inom psykiatri ska fokusera på hbtq-kompetens.
I anslutning till West Pride pågår bl a föreningsdag i Positivparken för att uppmärksamma att föreningslivet ska vara öppet och tryggt för alla. Träffpunkter för äldre och Anhörigcentrum har äldre hbtq-personers berättelser i fokus.
Alla inom myndighet en och utförare inom IFO-FH har fått utbildning i normkritik.
16 förskolor och 6 skolor har fått handledning utifrån ett normkritiskt perspektiv. Till exempel har man köpt in böcker och sagor som lyfter fram människors mångfald och byter ut han och hon mot hen i ramsor och sånger.
Personligen är jag mycket nöjd med att arbetet börjar med de minsta barnen och går vidare till de äldre. Äldre har ofta framlevt hela sitt liv i förnekelse, nu kan de i alla fall få ett värdigt bemötande och vara sig själva.
Arbetet med hbtq-frågor ligger ju inom Mänskliga rättigheter och ett Jämställt Göteborg. Detta ska säkerställas bl a genom utbildning och att det nu finns en handlingsplan som antogs av Göteborgs stad i januari 2017.

tisdag 25 april 2017

Vilka beslut fattades i nämnden AFH igår?

Alla ärenden som hanteras i nämnden berör ju invånarna i Askim, Frölunda och Högsbo. Det är mycket få som verkar intresserade om det inte är en fråga som berör just dem. Igår hade vi en sådan fråga - en ev nedläggning av Långlyckevägens förskola. Om denna fråga har alla nämndens ledamöter fått mängder av mail. Förvaltningen har framställt det som att stadsdelen har mycket pengar att spara och att det inte skulle drabba barnen negativt. Men efterhand har det visat sig att det var en sanning med modifikation. Besparingen blir inte så stor i slutändan och barnen drabbas visst, barngruppen kan inte hållas ihop t ex.
S, MP och V röstade för en nedläggning. Alliansen röstade för att förskolan skulle vara kvar. Men eftersom vänstersidan har en röst mer så vann deras förslag. Det är en del av demokratin, flest vinner. Det gäller också i nästa val 2018....
En annan fråga var ekonomin. Det är sparbeting som gäller. Vi har en hög sjukfrånvaro och analys pågår för att ta reda på varför.
Vi uppdrog åt berörda aktörer att bygga ny skola Slottsbergsskolan på Munspelsgatan och ansökte om  pengar för detta.
Vi yttrade oss till kommunstyrelsen över betänkandet Saknad! som handlar om att kartlägga elevers ogiltiga frånvaro. Man kan ju inte lära sig något om man inte är i skolan och där har alla inblandade ett ansvar från huvudmannen för skolan, den enskilda skolans rutiner för notering av frånvaro till föräldrar.
Vi yttrande oss över innovationsprogrammet för Göteborgs stad.  Ur yttrandet:
Staden ska ha ett arbetssätt som säkerställer effekt och nytta där innovation är ett arbetssätt.
Medarbetare ska ha förutsättnings för att vara innovativa.
Göteborg ska vara erkänd som innovationsledande stad.
Patientsäkerhetsberättelsen för 2016  framlades och godkändes. Där noterade jag att nyckelhanteringen på flera av våra BmSS boenden var undermålig. Fanns ingen skriftlig rutin, nyckelskåpen stod öppna, personal tog med sig nycklarna hem. Jag efterlyste rutin och handlingsplan.
Vi antog  Göteborg Stads reviderade handlingsplan Miljöprogrammet. För vår förvaltning gäller, liksom för alla, att man är noga med återbruk, matavfall och förpackningar.
Yttrande över kultursamverkan, där huvudpunkterna är Minska skillnaderna i tillgång till kultur samt Ge utrymme för regionala prioriteringar.
SD hade lämnat en motion om att Göteborgs stad inte ska stödja föreningar som grundar sig på etnicitet. Denna avslogs av en enig nämnd.
Remiss från SD om att minska antalet stadsdelar. Detta är ju inte en fråga som de enskilda nämnderna hanterar varför vi endast antecknade att vi mottagit den.
Detta var ett utdrag ur föredragningslistan, den kompletta listan liksom alla andra handlingar och så småningom protokoll finns att läsa på stadsdelens hemsida.

Värdeskapande stadsutveckling

Ja, vad är det som skapar värde i våra boendeliv?
Deltog i ett intressant seminarium anordnat av Göteborgs stad, Mölndals stad, Älvstranden, Framtiden, Fastighetsägarna, GR och Göteborgs Universitet. Alla dessa hade bidragit till en studie  med frågan -
Hur skapas ekonomiska, kulturella och mänskliga värden när staden växer?
Studien hade tre syften:
1) Man ville identifiera kvaliteter för bostäder, kontor och handel
2) Man ville hitta gemensam kunskap från aktörer inom samhällsbyggnadssektorn
3) Man ville ta fram konkreta verktyg för att utvärdera pågående stadsbyggnadsprojekt
Studien hade gjort lägesanalyser på ytor ner till 50x50 meter på hela analysområdet.
Kort kan man sammanfatta att det som är viktigt för göteborgarna är närhet till vatten, närhet till kollektivtrafik och närhet till grönområde.
Det kan ju tyckas självklart men nu har man också fått konkreta verktyg att arbete med både för befintliga stadsområdet men också för att utvärdera planer som är på gång.
Som avslutning fick vi ta del av Stockholms uppdrag att bygga 140.000 nya bostäder. Då måste man också planera för 240 förskolor, 84 skolor, 24 gymnasieskolor, äldreboenden, ett antal bibliotek och andra serviceinrättningar för att inte tala om handel!
Mycket spännande projekt som förhoppningsvis kommer att användas.
Hela rapporten finns att läsa på Framtidens hemsida.